topimg1.jpg
topimg2.jpg
topimg3.jpg
topimg4.jpg
bliv medlem

JID-prisen

JID-prisen for afgangsprojekter

JID uddeler hvert år JID-prisen til udvalgte afgangsprojekter fra hver årgang. Kriterierne for at modtage JID prisen er, at afslutningsopgaven skal være utraditionel, nytænkende, gerne med en skæv vinkel og kræver nødvendigvis ikke den højeste karakter. Der er dog ikke diskvalificerende at opgaven også har fået en god karakter. 

JID-prisen JT 2024, Zealand

Tillykke til Celine Stæhr Jensen, modtager af JID-prisen fra Zealand for sin opgave: "Kulstofbinding og mykorrhiza i landbruget: En løsning på klimaforandringer?"

Landbruget står i centrum af klimadebatten som én af de største bidragsydere til CO2-udledning. Men hvad nu, hvis landbruget kan påtage sig en aktiv rolle i at opfange og binde en del af den CO2 og binde den som kulstof i jorden?

Denne opgave undersøger potentialet i mykorrhiza, en type svamp, der danner symbiotiske forhold med planter. Mykorrhiza kan styrke plantens vækst og rødder, og samtidig bidrage til kulstofbinding i jorden. Studier har vist, at landbrugspraksisser har stor indflydelse på mykorrhizas forekomst i jorden. Minimal jordbearbejdning og brug af organisk gødning øger AMF-biomassen (arbuskulær mykorrhiza) og jordens kulstofindhold. AMF-svampe kan opsamle 3-13% (op til 50% i visse tilfælde) af plantens kulstof, hvilket bidrager til jordens kulstofpulje. C/N-forholdet er en vigtig faktor for mykorrhizas aktivitet. Ved lave C/N-forhold øges nedbrydningsprocessen af organisk materiale i jord med mykorrhizasvampe.

Mykorrhiza har potentiale til at øge kulstofbindingen i landbrugsjord og dermed bidrage til at bekæmpe klimaforandringer. Landbrugspraksisser, der fremmer AMF-aktivitet, som minimal jordbearbejdning, brug af organisk gødning og dækafgrøder, kan være en del af løsningen. Der er behov for mere forskning i at optimere landbrugspraksisser for at øge mykorrhizas bidrag til kulstofbinding og afgrødeudbytte.

 

JID-prisen JT 2024, Erhvervsakademi Aarhus

Tillykke til Lisa Lindbjerg Jensen fra Husdyrlinjen - Hest for projektet: “Brugen af heste til sport med fokus på behov sundhed, etik og velfærd”

Denne prisvindende opgave undersøger, hvordan heste kan bruges i sport uden at kompromittere deres velfærd. Konflikten mellem sportens krav og hestens naturlige behov belyses. Manglende opfyldelse af hestens behov kan føre til stress og nedsat velfærd.
Opgaven argumenterer for en holistisk tilgang med fokus på korrekt management, fodring, træning og opstaldning. Strengere kriterier i konkurrencer, øget uddannelse og revision af lovgivning er nødvendigt for at sikre hestevelfærd i sport.

Ved at implementere disse tiltag kan der skabes en fremtid for ridesporten, hvor både hestevelfærd og præstationer optimeres på en etisk forsvarlig måde.

 

Også tillykke til Celina Nyvang fra Landbrug - Planter for projektet: “Biokuls effektekt på afgrødernes vandforsyning på danske sandjorde”

Denne prisvindende opgave belyser biokuls potentiale til at forbedre afgrødernes vandforsyning på danske sandjorde. Opgaven tager udgangspunkt i de mere ekstreme vejrforhold og den forventede anvendelse af biokul i dansk landbrug. Gennem et litteraturstudie af primære og sekundære kilder undersøger opgaven biokuls egenskaber og effekter på vandforsyningen. Der analyseres forsøgsresultater og data, og betydningen af biokultypen og doseringen undersøges.

Opgaven konkluderer ved at besvare spørgsmålet om biokuls effekt på afgrødernes vandforsyning på danske sandjorde. Resultaterne præsenteres i en sammenhængende tekst, der belyser biokuls potentiale til at håndtere de udfordringer, som sandjorde og ekstreme vejrforhold bringer.

 

JID-prisen JT 2024, UCL Odense

JID-prisen på UCL i Odense gik til Johanna Højgaard for opgaven: “Bedriftsoptimering - med fokus på muligheden for omlægning til økologi”! 

Denne prisvindende opgave hjælper en landmand med at optimere sin 6,5 ha bedrift. Målet er at forbedre sædskiftet, bekæmpe skadedyr og øge profitten. Opgaven undersøger både konventionel og økologisk landbrug. Dækningsbidrag er beregnet for alle afgrøder, og EU-tilskud er sammenlignet. Resultatet viser, at økologi ikke er økonomisk fordelagtigt for landmanden.

Opgaven præsenterer et optimeret sædskifte med fokus på grøntsager og efterafgrøder for at forbedre jordens frugtbarhed.

Landmandens udfordringer og løsninger omfatter forbedring af sædskiftet for at bekæmpe smælderlarver og engbrandbæger, dyrkning af grøntsager for at øge profitten, inddragelse af efterafgrøder for at forbedre jordens frugtbarhed, og en økonomisk sammenligning, der viser, at konventionel landbrug er mere rentabelt.

 

JID-prisen PBA 2024 Zealand Erhvervsakademi

På Zealand Erhvervsakademi blev der uddelt en JID-pris d. 26/01/2024 til Magnus Nissen!

Tillykke til Magnus Nissen for bachelorprojektet ”Power-to-X i Danmark”!

Læs interview med Magnus Nissen her!

Projekt handler om oplagring af energi fra vind- og solenergi, og det fokuserer på muligheder for at mindske spildet af grøn energi og anvende den til at opfylde danske klimamål. Teknologien er Power-to-X og projektet redegør for de faktorer, der påvirker Power-to-X i Danmark.

Incitamentet for at gøre Power-to-X (PtX) til en integreret del af Danmarks energiforsyning og dermed bidrage til lagring af overskudsenergi fra vind- og solenergi, afhænger i høj grad af omkostnings effektiviteten ved at udvide el-nettet med yderligere vedvarende energikilder samt etablering af brintrørledninger og forbindelse til PtX-anlæg. Dette skal vejes op mod den økonomiske værdi, som brint og e-fuels kan generere, både gennem eksport af produktet og gennem deling af viden.

PtX vil uden tvivl bidrage til en reduktion af drivhusgasemissioner, men det ser ikke ud til at udgøre en betydelig procentdel af emissionsreduktionen som en isoleret løsning. Det er dog vigtigt for Danmark at sikre, at udenlandske virksomheder så vidt muligt ikke står for PtX-anlæg her i landet, da dette ville resultere i tab af betydelig profit og viden. Viden som ellers kunne eksporteres.

En anden fordel er, at Danmark vil kunne producere brændstoffer selv, hvilket gør os uafhængigt af import og dermed opnår selvstændighed inden for energiforsyningen. Samlet set konkluderes, at PtX kan bidrage til oplagring af overskudsenergi fra vind- og solenergi.

Dog er det uklart, om denne metode i øjeblikket udgør det bedste valg for Danmark.

 

JID-prisen PBA 2024 UCL Odense

På UCL Odense blev der uddelt en JID-pris d. 11/01/2024 til Asta Møllebjerg!

Stort tillykke til Asta Møllebjerg for bachelorprojektet "Øget kulstoflagring fra et rådgivningsperspektiv"!

En vigtig del af landbrugets grønne omstilling findes i et øget fokus på kulstoflagring, en teknologi som umiddelbart ikke får den fortjente opmærksomhed. Prisvinder-opgaven redegør for teknologiens muligheder og perspektiver i et velskrevet projekt og i samarbejde med en rådgivningsvirksomhed. 

I projektet udarbejdes en analyse af de muligheder en rådgivningsvirksomhed har for markedsføring af kulstoflagring hos sine kunder og dermed bidrage til teknologiens udbredelse. Der er store ambitioner for anvendelsen af biokul, og det bliver anset som et meget betydningsfuldt klimavirkemiddel, som landbruget kan benytte til at reducere sit klimaaftryk med. Det vurderes i landbrugsaftalen, at biokul skal bidrage med reduktioner på 2 mio. tons CO2e-ækvivalenter inden år 2030. Der skal derfor ske en stor udvikling indenfor produktet de kommende 6 år. I Danmark er erfaringerne med anvendelsen af biokul på landbrugsjord endnu begrænsede.
Det vil rådgivningsvirksomheden forsøge at lave om på og vinderprojektet giver et seriøst bud på, hvorledes aktiviteter, der støtter anvendelse af teknologien i gangsættes. I givet fald vil det bidrage til mere bæredygtighed og bedre klima.

FN’s 17 verdensmål, som er meget i fokus fortiden, er også inddraget i projektet. Prisvinderen har benyttet en holistisk tilgang, som tager udgangspunkt i modellen “Viable Growth Model” og denne model har mange af de samme fokuspunkter som findes i FN’s 17 verdensmål, herunder: People, Planet og Profit. Så projektets fokuspunkterne matcher godt med verdensmålene!

 

 

JID-prisen PBA 2024 Erhvervsakademi Aarhus

På Erhvervsakademi Aarhus blev der uddelt en JID-pris d. 11/01/2024 til Anita Vang Krogh!

Stort tillykke til Anita Vang Krogh for bachelorprojektet "Analyse af partikelbaseret luftforurening – et studie af to ruter i Aarhus"!

Fremadrettet bliver det afgørende at implementere politik og initiativer, der ikke blot har fokus på reducering af luftforurening i generel forstand, men at der samtidig også tages hensyn til sårbare borgere i vores samfund.
Opgaven er velskrevet, tager fat i en aktuel problematik og formår at trække lokale forhold op i en global sammenhæng.

Hvert år dør i omegnen af 7 millioner mennesker for tidligt som følge af at have været eksponeret for forurenet luft. Værst står det til i de større byer, hvor stadig flere mennesker bruger tilbringer flere år af deres liv og hvor strømningen fra land til by fortsat sørger for en højere befolkningstilvækst. Tendensen er global.

På dette bagtæppe tager årets vinder af JID-prisen fra Erhvervsakademi Aarhus, Anita Vang Krogh’s opgave Analyse af partikelbaseret luftforurening – et studie af to ruter i Aarhus, sit afsæt.

Projektet er skrevet i samarbejde med Aarhus Kommune og Teknologisk Institut, og folder sig ud på to strækninger i Aarhus, med anbefalinger om hvordan man opnår et renere byrum. Til at undersøge problemstillingen anvendes metodetrangulering i form af desk-research og kvantitiave måleundersøgelser til at undersøge hvor på strækningerne, der observeres en belastning af luftforurening. International litteratur inddrages for at belyse emnet yderligere.

Opgaven har en holistisk synvinkel på byrummets brugere, og inkluderer sårbare grupper som kørestolsbrugere og børn i klapvogne, der kan være mere modtagelige for de negative effekter forårsaget af luftforurening.

Opgaven konkluderer at der på de to undersøgte strækninger i Århus ikke opstår markante forurenings hotspots der overstiger EU's grænseværdier. Dog er det vigtigt at have for øje at der, på trods af grænseværdierne for forurening overholdes, stadig er et stykke vej til at overholde WHO’s anbefalinger fra 2021.

Fremadrettet bliver det afgørende at implementere politik og initiativer, der ikke blot har fokus på reducering af luftforurening i generel forstand, men at der samtidig også tages hensyn til sårbare borgere i vores samfund. Opgaven er velskrevet, tager fat i en aktuel problematik og formår at trække lokale forhold op i en global sammenhæng.

 
 

 

 

JID-prisen PBA 2023 Zealand Slagelse

Stort tillykke til Jette Them Lilholt for bachelorprojektet "Biostimulanter - til reducering af pesticider?"

Projektet er et casestudie og omhandler hvordan man i højere grad kan beskytte afgrøder og samtidig imødekomme EU’s målsætning om en reducering af pesticidforbruget med 50% inden 2030 i håbet om at forbedre biodiversiteten og opnå klimaneutralitet i Europa inden 2050. Alt imens verdens befolkning stadig vokser sig større og behovet for flere afgrøder med mere afkast er større end nogensinde.

Casen undersøger og vurderer udvalgte biostimulanters anvendelse, berettigelse og effekt i forhold til en reducering af pesticid. Studiet inkluderer et markforsøg, et væksthusforsøg og en spiretest. Opgaven er skrevet i samarbejde med Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Projektet konkluderer at markforsøget viste positiv signifikant effekt ved anvendelse af biostimulanter som alternativ til pesticid, imens væksthusforsøget og spiretesten ikke viste nogen signifikant forskel.

Forsøgene viste dog høje CV-værdier, der er en indikation for at validiteten ikke er høj, og derfor kun bør anvendes som indikation på en tendens.

Slutteligt perspektiverer opgaven til EU-niveau da der er et standardiseringssystem under udarbejdelse i CEN (European Technical Committee) med hensigten at fastsætte standarder for hvordan og under hvilke forhold man fremafrettet vil vurderer effekten af biostimulanter.

Ligeledes tillykke med udannelsen til alle dimittender.

 

JID-prisen PBA 2023 UCL Odense

Stort tillykke til Sveinur Magnusson for bachelorprojektet ”ESG og bebyggelse af en ny kostald”.

Sveinurs bacheloropgave er et casestudie af hvordan en rådgiver bedst kan rådgive sin problemejer omkring bebyggelse af ny kostald.

Casen analyseres ud fra de tre ESG mål, der betegner environment (miljø), social (det sociale) og governance (ledelse).

Fra miljøperspektivet konkluderes det, at en ny stald vil medføre et lavere udslip af klimagasser og ammoniak. Der er også potentiale for mindre udslip på grund af øget dyrevelfærd.

Socialt kan den nye stald reducere arbejdstiden per årsko og øge fleksibiliteten i arbejdstiderne. Men da fornyelsen af kostald inkluderer en udvidelse vil det også kræve flere arbejdere, der kan være svære at finde.

I ledelsesaspektet fokuserer opgaven på rentabiliteten i stalden. Det konstateres at stalden er rentabel hvis, bedriftsejeren har et produktivitetsniveau svarende til 1/3 af de mest produktive landmænd i Danmark.

Desuden udgør eventuelle klimafgifter også en risiko, for i tilfælde af at de indføres, vil den nye stald ikke blive rentabel.

Slutteligt konkluderer opgaven at på baggrund af ESG-værktøjet og udefrakommende faktorer så som klimakreditter, opfordres problemejer til ikke at gennemføre projektet. Med andre ord rådgiver bør i dette tilfælde rådgive problemejer til ikke at bygge den nye stald.

 

JID-prisen PBA 2023 Erhvervsaakademi Aarhus

På Erhvervsakademi Aarhus blev der uddelt to JID-priser blandt de dimitterende PBA studerende.

Den første pris gik til Miriam Stupak Møller for projektet: ”Udarbejdelse af den gode vandhåndteringsplan til håndtering af regnvand i lokalplaner”

Projektet er udført med det formål at teste en standardvejledning til udarbejdelse af vandhåndteringsplaner. Der findes endnu ikke en standardmetode til udarbejdelse af planerne, og dette medfører at kunder stiller deres egne individuelle krav, der kan variere drastisk. Den store variation kan være en udfordring for nye medarbejdere i rådgivningsvirksomheder, der har til opgave at udarbejde planerne.

Projektet undersøger om det ville være fordelagtigt at have en standardvejledning, der ville være med til at strømline den overordnede proces og hjælpe kunderne med kollektivt at hæve ambitionsniveauet for deres vandhåndteringsplaner.

Den anden pris gik til Mia Gamsgaard for opgaven: ”Naturen og de unges naturdannelse”

Opgaven er udarbejdet primært som et litteraturstudie af andres empiri og er suppleret med egen indsamlet data i form af en spørgeskemaundersøgelse samt et interview.

Naturen har brug for menneskenes forståelse og opbakning hvis den negative udvikling med klimaforandringer og biodiversitetskrise skal vendes. Her kan naturformidling bidrage og spille ind.

Opgaven undersøger nærmere hvorledes naturformidling i unges fritid kan bidrage til deres naturdannelse og sundhed og derigennem vække interessen for naturen med henblik på at passe på den.

 

Værd at vide...

Kørselsgodtgørelse 2024

2024 skattefri kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil: 3,79 kr. pr.km. Udgør årets kørsel hos den enkelte arbejdsgiver mere end 20.000 km, er satsen 2,23 kr.

LÆS MERE

Job og karriererådgivning til dig

Sparring på ansøgninger/cv inden 24 timer.

LÆS MERE

5% i rente på lønkontoen

Mulighed for fordelagtige renter og billån.

LÆS MERE

  • Hvidkærvej 29 | 5250 Odense SV
  • Telefon +45 66 17 12 74
  • jid@jid.dk
  • Telefontid
  • Mandag til torsdag kl. 10.00 til 15.00
  • Fredag kl. 10.00 til 13.00
  • Lørdag og søndag lukket

Personlig henvendelse i sekretariatet er bedst efter forudgående aftale.


Find vej på kort

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere